سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نیلوفر آقایی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محسن زواره – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
محمدرضا خالدیان – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
غلامرضا محسن آبادی – استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تیمارهای کم آبیاری بر عملکرد دانه و بهره وری مصرف آب دو رقم سویا، آزمایشی در سال زراعی۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشگاه گیلان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. هدف از اجرای این آزمایش بررسی بهره وری آب رقم های مختلف سویا در رویارویی با تیمارهای مختلف آبیاری بود. کرت های اصلی شامل پنج سطح، ۴۵، ۵۵، ۶۵، ۷۵ و ۸۵ درصد ظرفیت زراعی و کرت های فرعی شامل دو رقم ویلیامز و گرگان-۳ بودند. آبیاری تیمارها پس از رسیدن رطوبت خاک به سطوح رطوبتی تیمارهای مورد آزمایش صورت می گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده های عملکرد دانه حاکی از تفاوت معنی دار رقم ها بود، در حالی که، تاثیر تیمارهای آبیاری بر عملکرد معنی دار نبود. نتایج مقایسه میانگین رقم ها نشان داد که رقم ویلیامز ثبات عملکرد بیشتری در تیمار ها داشته است. عملکرد دانه سویا در هر دو رقم با افزایش آب مصرفی، افزایش یافت ولی ثبات عملکرد در تیمارهای مختلف تنش، خصوصا تیمارهای تنش شدید حفظ شد. با کاهش آب مصرفی، بهره وری آب در هر دو رقم افزایش یافت که در دو تیمار ۶۵ و ۷۵ درصد ظرفیت زراعی بیشترین بهره وری مشاهده شد