سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی هادی پورنجف آبادی – دانشجوی رشته اصلاح نباتات
علی ساعی آهق – استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی منطقه مرکزی ایران اصفهان
سیدکمال کاظمی تبار –

چکیده:

شقایق سرخ البرز یکی ازگونه های چندساله جنس خشخاش بوده ه حاوی ترکیبات آلکالوئیدی از جمله تبائین می باشد این گونه بومی ایران و منطقه قفقاز بوده و به عنوان یک محصول جدیدبا پتانسیلی بالا برای تولید تبائین درنظرگرفته میشود ما استقرار آن درمزرعه سخت می باشد بذورجمعیت های مختلف شقایق سرخ البرز ازمناطق مختلف ایران جمع آوری و برخی نیز از بانک ژن جنگلها و مراتع تهیه گردید بذور جمع آوری شده از منطقه دماوند تحت تاثیر تیمارهای اسید جیبرلیک ۰و۲۵۰و۵۰۰و۷۵۰و۱۰۰۰ میل یگرم برلیتر و دو رژیم نوری ۱۶ساعت روشنایی/۸ ساعت تاریکی و ۲۴ساعت تاریکی درشرایط دمای ثابت ۱۷درجه سانتیگراد درداخل انکوباتور قرارگرفتند به طور کلی تیمار تاریکی منجر به افزایش درصد جوانه زنی دربذور گردید اسید جیبرلیک باعث کاهش جوانه زنی گردید و با افزایش غلظت آن درصد جوانه زنی کاهش یافت.