سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پژمان نیک نشان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
خورشید رزمجو – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن کریم مجنی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از راه های افزایش سرعت جوانه زنی بذر و یکنواختی رشد گیاهچه به ویژه تحت شرایط مختلف تنش پرایمینگ بذر است. این تحقیق ازمایشگاهی برای بررسی اثرات استفاده از پرایمینگ و مدت زمان این تیمار بر روی بذر آفتاب گردان رقم های سان ۲۵ به کار رفت. بدین منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمارهای مختلف پرایمینگ شامل هیدروپرایمینگ با آب مقطر، هالوپرایمینگ با کلرید سدیم در سه سطح (۰/۳ و ۱ و ۲ مولار) و اسموپرایمینگ با پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در ۴ سطح (۲- و ۵- و ۱۰- و ۱۵- بار) در ۵ زمان مختلف ( ۴و ۱۲ و ۱۶ و ۲۴ و ۴۸ ساعت) بود. صفات اندازه گیری شده شامل درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن ریشه چه و ساقه چه بودند. تیمارهای پتانسیل اسمزی با محلول PEG در غلظت و زمان های مختلف و هیدروپرایمینگ در زمان های متفاوت بکار رفته در این آزمایش بطور کلی باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی نسبت به شاهد و هالوپرایمینگ با غلظت های بالای نمک شد. مقایسه میانگین اثرات متقابل پتانسیل اسمزی و زمان حاکی از آن بود که هیدروپرایمینگ ۲۴ ساعت و تیمار با محلول ۲- بار PEG در مدت زمان ۱۶ ساعت به ترتیب بالاترین سرعت و درصد جوانه زنی را داشتند.