سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا دریانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
ناصر زارع – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
داود جوادی مجدد – مربی پژوهشی مرکز تحقیقات فندق رودسر
اسماعیل چمنی – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

امروزه استفاده ازتکنیک ریزازدیادی درون شیشه ای راهکار مفید و موثری را برای تکثیر و توزیع انبوه و تجاری ارقام جدید و برتر فندق ارایه می کند آلودگی میکروبی ازعوامل اصلی محدود کننده موفقیت درریزازدیادی درختان بالغ می باشد به منظور دستیابی به مناس بترین روش سترون سازی ریزنمونه های فندق تاثیر غلظت های مختلف هیپوکلریت سدیمو کلرید جیوه درمدت زمان های متفاوت برحذف آلودگی های قارچی و باکتریایی استقرار و شروع رشد درون شیشه ای جوانه هایا نتهایی و جانبی ارقام تجاری فندق ارقام گرد فرتیل روند نقرت سگرب و داویانا مورد بررسی قرارگرفت بدین منظور جوانه های برگی ازسرشاخه های پایه های بالغ موجود دررویشگاه های طبیعی گیاه برداشت شده و پس از استریل با تیمارهای مختلف فوق درلولهای آزمایش حاوی محیط کشت MS دارای هورمونهای BA ی IBA بهترتیب به میزان ۵و۰/۰۱ میلی گرم برلیتر کشت شدند. نشان دادکه برای بدست آوردن ریزنمونه هایی با حداقل آلودگی حداکثر زنده مانی و پتانسیل رشد و درنتیجه استقرار مطلوب ریزنمونه ها درشرایط درون شیشه ای بسته به رقم ازتیمارهای سترون سازی متفاوتی باید استفاده کرد.