سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی پزوهشهای آبزیان و اکوسیستم های آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فائزه کشوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد شیلات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر
افشین قلیچی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،گرو
مهدی یوسفیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر،دانشکده منابع طبیعی،گروه شیلات

چکیده:

مطالعه حاضر جهت بررسی تاثیر حرارت و فصول سال بر روی پارامترهای ایمنی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل الای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss در دو فصل زمستان و تابستان در منطقه هراز و نکا انجام شد در هر فصل از هر کارگاه ۱۵ نمونه با میانگین وزن ۱۰۰ گرم به طور تصادفی صید ومورد بررسی قرار گرفت وزن گرم و طول کل سانتی متر اندازه گیری شد پس از خونگیری فصلی از ساقه دمی و جداسازی سرم توسط سانتریفوژ پارامترهای ایمنی سرم خون شاملc4,c3,Igm ٚ و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون شامل ابومین و پروتئین کل مورد ارزیابی قرار گرفت نتایج تحقیق نشان داد تفاوت معنی داری در پارامترهای Igm پروتئین کل البومین در فصل تابستان بین دو منطقه هراز و نکا مشاهده نمی شود ۰/۰۵<pاما پارامترC3وC4 تفاوت معنی داری مشاهده شد که بیشترین میزان ان در منطقه نکا بوده است ۰/۰۵>P مقادیرC4.C3.Igm و البومین در فصل زمستان بین دو منطقه هراز و نکا تفاوت معنی داری مشاهده نشد ۰/۰۵<Pولی مقدار پروتئین کل در منطقه نکا به طور معنی داری بیشتر بود به طور کلی نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که دما در محدوده رشد قزل الا در دو منطقه می تواند در عملکرد سیستم ایمنی و سلامت ماهی موثر باشد.