سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام ایران نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
اصغر رحیمی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عص
محمدعلی وکیلی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر اثر تیمارهای مختلف کودی بر روی عملکرد ، اجزای عملکرد و صفات کمی و کیفی اسفرزه اواتا آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان انجام گرفت . در این تحقیق دو سطح کود شیمیایی بعنوان تیمارهای حاصلخیزی شیمیایی ، دو سطح کود دامی به عنوان تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک ، دو سطح تلفیق کود دامی و شیمیایی و همه این شش سطح با کود فسفاته بارور – ۲ یکبار و همین شش سطح بدون کود فسفاته بارور – ۲ بعنوان تیمارهای حاصلخیزی تلفیقی ، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آزمایش نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی بر روی تمامی صفات مورد مطالعه بجز شاخص برداشت در سطح یک درصد معنی دار بود با افزایش سطح کودی در تیمارهای حاصلخیزی شیمیایی، تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک و تلفیقی ارگانیک با شیمیایی سطح برگ و با افزایش سطوح کودی در تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک وزن هزار دانه افزایش یافت . در بین تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بیشترین عملکرد دانه از تیمار N30P20 به همراه ۱۰ تن کود دامی در هکتار بود . بیشترین تعداد بذر در بوته مربوط به تیمار N30P20 به همراه کود دامی ۱۰ تن در هکتار بود .و استفاده از کود دامی ۳۰ تن در هکتارو کود تلفیقی N20P10 به همراه ۲۰ تن کود دامی میزان موسیلاژ بیشتری را نسبت به بقیه سطوح کودی نشان داد