سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

الهام ایران نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
اصغر رحیمی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمدعلی وکیلی – هیئت علمیدانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر اثر تیمارهای مختلف کودی بر روی عملکرد ، اجزای عملکرد و صفات کمی و کیفی اسفرزه اواتا آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان انجام گرفت . در این تحقیق دو سطح کود شیمیایی بعنوان تیمارهای حاصلخیزی شیمیایی ، دو سطح کود دامی به عنوان تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک ، دو سطح تلفیق کود دامی و شیمیایی و همه این شش سطح با کود فسفاته بارور – ۲ یکبار و همین شش سطح بدون کود فسفاته بارور – ۲ بعنوان تیمارهای حاصلخیزی تلفیقی ، به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه آزمایش نشان داد که تاثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی بر روی تمامی صفات مورد مطالعه بجز کلروفیل a و کلروفیل b و کلروفیل کل در سطح یک درصد معنی دار بود با افزایش سطح کودی در تیمارهای حاصلخیزی شیمیایی، تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک و تلفیقی ارگانیک با شیمیایی وزن ماده خشک و با افزایش سطوح کودی در تیمارهای حاصلخیزی ارگانیک ارتفاع بوته افزایش یافت . در بین تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بیشترین عملکرد دانه از تیمار N30P20 به همراه ۱۰ تن کود دامی در هکتار بود . نتایج آزمایش همچنین نشان داد که تاثیرتیمار کود بارور – ۲ بر روی فاکتور تورم بذر معنی دار بود . تیمار کود تلفیقی ( org10N30P20 ) در مقایسه با org20N20P10 تعداد برگ گیاه را بیشتر تحت تاثیر قرار داد