سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد بیک محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
علی تهرانی فر – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
شیرزاد سوره – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار های مختلف شکستن خواب در بذور دغدغک البرزی ، آزمایشی، در قالب طرح کاملا تصادفی، با ۱۵ تیمار و در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل غوطه وری در سطوح مختلف اسید جیبرلیک ( ۱۰۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ پیپیام) به مدت ۲۴ ساعت ، اسید سولفوریک غلیظ ۹۸% به مدت ۵ و ۱۵ و ۳۰ دقیقه، چینه سرمایی به مدت ۱۵ و ۳۰ روز در دمای ۱±۵ درجه سانتیگراد درون یخچال، غوطه وری در آب جاری (۱±۲۰ درجه سانتیگراد) به مدت ۲۴ ساعت، غوطه وری در آب جوش (۱۰۰ درجه سانتیگراد) و سپس سرد کردن به مدت ۲۴ ساعت در همان اب و تیمارهای ترکیبی شامل غوطه وری در اسید سولفوریک غلیظ ۹۸% به مدت ۱۵ دقیقه و سپس اسید جیبرلیک ۱۰۰ و ۲۵۰ و ۵۰۰ پی پی ام به مدت ۲۴ ساعت، غوطه وری در سولفوریک اسید غلیظ ۹۸% به مدت ۳۰ دقیقه و سپس اسید جیبرلیک ۱۰۰ پی پی ام به مدت ۲۴ ساعت بود. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تمامی تیمارها به غیر ار اسید جیبرلیک ۱۰۰ و ۲۵۰ پی پی ام به مدت ۲۴ باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی شدند. بالاترین درصد (۶۶/۲۵) و سرعت جوانه زنی (۱۷/۴۴) در تیمار غوطه وری در اسید سولفوریک غلیظ ۹۸% به مدت ۱۵ دقیقه به دست آمد. بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه در تیمار ترکیبی غوطه وری در اسید سولفوریک غلیظ ۹۸% به مدت ۱۵ دقیقه و سپس اسید جیبرلیک ۱۰۰ پی پی ام به مدت ۲۴ ساعت مشاهده شد.