سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مش
شهرام ریاحی نیا – دانشجوی دکترای فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس
نفیسه کمایستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژِی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
محرم ولی زاده – عضو هیات علمی مرکز پژوهشی گیاهان دارویی و زینتی دانشگاه سیستان و بلوچ

چکیده:

بذر اغلب گیاهان دارویی به جهت سازگاری اکولوژیکی با شرایط محیطی دارای انواع خواب می باشند، بنابراین شناخت عوامل اکوفیزیولوژیکی موثر بر خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها یک امر ضروری است. تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه زنی گیاه withania somnifera و پیشنهاد موثر ترین تیمار در افزایش جوانه زنی و رشد اولیه ی گیاهچه ها انجام گردید. به منظور ارزیابی اثر اسید سولفوریک بر جوانه زنی بذر گیاه ویتانیا، آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل استفاده از اسید سولفوریک با دو غلظت ۷۰% و ۹۸% که تیمار ۹۸% با چهار زمان متفاوت ( ۳۰ و ۱۰ و ۱ و ۶۰ دقیقه) و اسید سولفوریک ۷۰% با سه زمان متفاوت ( ۶۰ و ۳۰ و ۱۰ دقیقه) و از آب مقطر به عنوان شاهد استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تیمار بذر با اسید سولفوریک باعث افزایش درصد و سرعت جوانه زنی در سطح احتمال ۹۵ درصد می شود. همچنین با افزایش غلظت اسید سولفوریک اسید سولفوریک؛ متوسط زمان جوانه زنی افزایش و بنیه بذر کاهش می یابد.