سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حجت اله کاظمی دوگلسر – مدیر گروه علوم باغی و مدرس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آموزش کشاورزی
رضا نعمت اله ثانی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش عالی علمی کاربردی آموزش ک

چکیده:

گل میخک از نظر سطح زیر کشت، میزان تولید گل شاخه بریده و اهمیت اقتصادی از گل های بسیار مهم محسوب می شود. لذا به منظور مطالعه تاثیر تیمارهای شیمیایی مختلف بر طول عمر، وزن تر، میزان جذب آب و افزایش دوره بازاریابی این گل، تحقیقی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار به روش نگهداری بصورت تیمار مداوم به اجرا در آمد. گل های بریده میخک در گلدان هایی که حاوی محلول های شیمیایی ۸ هیدروکسی کینولئین سولفات ( ۱و ۲ گرم در لیتر) و اتانول ۷۰ % ( ۲، ۴و ۶ درصد) و تیمار شاهد(آب مقطر ) بودند، قرار گرفتند و در تمام تیمارها به غیر از شاهد از ساکارز ۴% استفاده شد. خصوصیات کمی و کیفی شامل طول عمر گل، وزن تر و میزان جذب آب، اندازه گیری و توسط نرم افزار MSTAT-C آنالیز شد. نتایج نشان داد که همه تیمارها ویژگی های اندازه گیری شده را به طور معنی دار نسبت به تیمار شاهد افزایش دادند و غلظت های مختلف ۸ هیدروکسی کینولئین سولفات بیش از سایر تیمارها طول عمر گل های بریده میخک را افزایش داد.