سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا حق پرست – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
شهره زنگنه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
رحمان رجبی – محقق بخش غلات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود

چکیده:

اسیدهای آلی هیومیک و فولریک می تواننددرشرایط متغیرمحیطی تنش موجب افزایش سرعت جوانه زنی و استقرار گندم شوند این مطالعه با هدف بررسی اثراسیدهیومیک و فولویک اسید بربرخی ازشاخصهای جوانه زنی درشرایط تنش خشکی درارقام مختلف گندم و درقالب آزمایش فاکتوریل و برپایه طرح بلوکهای کامل تصادف ی با چهار تکرار درایستگاه تحقیقاتی دیم سرارود کرمانشاه درسال زراعی ۸۹-۸۸ اجرا شد فاکتوراول درشش سطح شامل شاهد آب مقطر هیومیکا هیومکس هیومیکا همراه با پلی اتیلن گلیکول هیومکس همراه با پلی اتیلن گلیکول و پلی اتیلن گلیکول بودند فاکتور دوم ژنوتیپ شامل ارقام ریژاو ، اذر-۲، کریم اوحدی و یک ژ«وتیپ پیشرفته نان به نام بوما -۲ بود نتایج نشان دادکه استفاده از مواد آلی هیومیکا وهیومکس باعث افزایش سرعت جوانه زنی درصد جوانه زنی و طول ریشه چه و طول ساقه چه نسبت به تیمار شاهدآب مقطر و تیمار خشکی پلی اتیلین گلیکول شد ازنظر شاخص استرس جوانه زنی بیشترین مقدار این شاخص مربوط به تیمار هیومکس بود و دربین ارقا مورد مطالعه رقم اوحدی در تیمار هیومکس و رقم آذر-۲ درتیمار هیومیکا ازنظر این شاخص بالاترین مقدار را نشان دادند.