سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ماهوتچیان اصل – عضوباشگاه پژوهشگران جوان تبریز
منصور مطلوبی – استادیار دانشگاه تبریز
نجم الدین مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
پیمان غنی زاده – کارشناس ارشد باغبانی

چکیده:

این بررسی درگلخانه جهت مطالعه تاثیر خمش شاخه ها برروی چندین صفت کیفی درارقام مختلف رز درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرارگرفت فاکتوررقم شامل Dancing queen Cherry brandy Eros و فاکتور دوم تیمارهای حفظ غنچه حذف غنچه درابتدا و حذف غنچه بعداز دوهفته بود درطول انجام ازمایش صفات طول شاخه قطرشاخه و قطرغنچه اندازه گیری شدند با توجه به نتایج حاصل از تجزیه واریانس آماری صفات دربین ارقام و سطوح تیماری اختلاف معنی داری مشاهده شد که نشان دهنده وجود تنوع کافی بین ارقام ازلحاظ صفات مورد بررسی و تاثیر تیمارهای اعمال شده برروی کیفیت ارقام بود با توجه به مقایسات میانگین بین تیمارها درابتدا تیمار حذف غنچه و پس از آن تیمار حذف غنچه بعدازدوهفته اثرمثبتی داشته است و باعث افزایش صفات کیفی دررز گردید. نتایج حاصل از مقایسات میانگین ارقام نشان داد که رقم Cherry brandy ازلحاظ صفات مورد بررسی به عنوان بهترین رقم و رقم Dancing queen کمترین کیفیت را نسبت به دو رقم دیگر داشته است.