سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
رضا رضایی سوخت ابندانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا

چکیده:

درصد کم جوانه زنی سبز شدن گیاهچه و سرعت جوانه زنی، از آزمایش به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاتصادقی درسه تکرارجمله مهمترین مسائل کاشت بذرها در زمین های زراعی ایران به ویژه در مناطق خشک و کم بازده می باشد که این امر سبب افزایش هزینه های مصرفی و همچنین کاهش بهره برداری از زمین های کشاورزی می گردد.در آزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد واحد قائم شهر درسال ١٣٨٨ اجرا گردید. محلول های اسموپرایمینگ شامل پلی اتیلن گلایکول ۶٠٠٠ با غلظتهای ۵ و ١٠ درصد،نیترات پتاسیم با غلظت های١ و ٢ درصد و کلرید پتاسیم باغلظت های ٢ و ۴ درصد در مدت زمان های پرایم ٨ ،۴ و ١۶ ساعت عللهای مورد بررسی بودند . نتایج حاصله در مورد بذر سورگوم دانه ای (کیمیا) نشان داد که حداکثرطول ساقه چه تحت تیمار پرایمینگ کلرید کلسیم با غلظت ۴ درصد درمدت زمان ١۶ ساعت به دست آمد.بیشترین تعداد جوانه عادی و سرعتجوانه زنی نیز به ترتیب با محلول پرایمینگ کلریدپتاسیم در غلظت ۴ درصد در مدت زمان ١۶ ساعت حاصل گردید. همچنین حداکثر تعداد جوانه عادی هم به وسیله کلرید پتاسیم و نیترات پتاسیم با غلظت٢ درصد در مدت زمان ١۶ ساعت محلول اسموپرایمینگ حاصل شد .بنابراین سرعت جوانه زنی تحت محلول KCL با غلظت ۴درصد در مدت زمان ١۶ ساعت به عنوان عامل برتر معرفی می گردد.