سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میثم غلامی – داشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی گلعذار – اساتید دانشکده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفخرالدین اشرفی زاده –

چکیده:

فولاد در شرایط جوشکاری شده کاربرد وسیعی در محیطهای دریایی دارد. نواحی جوشکاری شده این فولاد اغلب نیاز به تعمیرهای تکراری دارد. در این تحقیق تاثیر تکرار عملیات جوشکاری تعمیری بر ریز ساختار، خواص مکانیکی و خوردگی فولاد P460N انجام شد. چهار نمونه(نمونه بدون تعمیر، یکبار تعمیر، دوبار تعمیر و سه بار تعمیر) برای این منظور جوشکاری شد. جهت بررسی ریز ساختار مناطق مختلف فلزپایه، منطقه متاثر از حرارت و فلز جوش از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترون روبشی استفاده شد. خواص مکانیکی با انجام آزمون کشش و اندازه گیری میکروسختی در مناطق مختلف بررسی شد. ارزیابی مقاومت دربرابر خوردگی با استفاده از آزمون پلاریزاسیون تافل انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که چگالی جریان خوردگی در منطقه متاثراز حرات با افزایش دفعات تعمیر کاهش یافته است. سختی در منطقه متاثر از حرارت نزدیک به فلزپایه در دفعه اول تعمیر نسبت به نمونه بدون تعمیر افزایش قابل توجهی داشت در حالی که در دفعه دوم و سوم تعمیر با افزایش دفعات تعمیر کاهش نشان داد. سختی درمنطقه متاثر از حرارت نزدیک به فلز جوش با افزایش دفعات تعمیر افزایش داشت