سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی آبشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
جواد اشجاری – استادیار دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران
غلامحسین کرمی – دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

چشمهعلی بزرگترین چشمه کارستی شهرستان دامغان است. هدف از این مطالعه معرفی نقش تکتونیک و لیتولوژی در جهت جریان آب زیرزمینی میباشد. دادههای آبدهی چشمه، پارامترهای فیزیکوشیمیایی و برداشتهای صحرایی جمع آوری شده است. سپس به بررسی رفتار هیدروشیمیایی چشمه پرداخته شد. مشخص شد که چشمه دارای تیپ بیکربناته بوده و منشاء آهکی آن را نشان میدهد. از آنجا که آهک به صورت دو تاقدیس متراکم عملکرده است امکان ارتباط بین دو تاقدیس وجود دارد. از طرفی با توجه به حوضه آبگیر چشمه، مشخص شده است که باید یک سیستم مجرایی توسعه یافته در آبخوان وجود داشته باشد که آب را از مناطق بسیار دور به چشمه برساند. در نهایت چنین نتیجهگیری شد که در آبخوانهای باریک و کشیده، جریان افشان با تغییرات خیلی کم مقادیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی از ویژگی آنها میباشد.