سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمیثم ایمانی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور ساحل
محسن رضایی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور ساحل
مجید آخوندی – کارشناس ارشد مدیرخدمات مهندسی مهندسینمشاور ساحل
مهدی قناد – کارشناس ارشد مهندسین مشاور ساحل

چکیده:

پروژه متروی خط ۷ شامل دو قطعه شمالی – جنوبی و شرقی – غربی بوده که با TBM به قطر ۹/۱۶ متر از نوع EPB در حال حفاری است درکیلومتر اول قطعه شرقی – غربی تونل یابد از مجاورت شمعهای پایه پل قزوین عبور کنددراین تحقیق با استفاده از روشهای تحلیلی و عددی منحنی تغییرات نشست سطح زمین در مجاورت پل تعیین شده و با منحنی نشست در حالت عدم وجود پل مقایسه شده است همچنین دوران نسبی ایجاد شده در شمعهای پایه پل و تغییرات نیروی محوری و لنگر خمشی درآن مورد بررسی قرارگرفته است نتایج این تحقیق نشان میدهد که مقدار نشست حداکثر سطح زمین درحالت درنظر گرفتن پل کاهش می یابد و شکل منحنی نشست نیز تغییرمیکند.