سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی قاسمی – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران
مسعود نصیری زرندی – استادیار، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
محمد حسن خانی – استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

در راکتور بستر سیال افزایش شدت جریان فاز گاز باعث ایجاد پدیده لختگی و دور شدن از رژیم سیالیت حبابی شده و در نتیجه باعث کاهش کارایی راکتور میگردد. در این تحقیق تاثیر توزیع کننده ثانویه جریان گازبر اختلاط و اندازه قطر حبابها در راکتور بستر سیال گاز – جامد مورد بررسی قرار گرفت. در این نوع خاص از راکتور بستر سیال قسمتی از گاز توسط توزیع کننده کف بستر و قسمت دیگر توسط یک نازل ثانویه که بهصورت عمودی و در محور راکتور قرار گرفته وارد فضای درونی راکتور میگردد. در آزمایشها برای بررسی کاهش قطر حبابها نسبت به حالت معمول از روش انحراف استاندارد فشار بهره گرفته شده است. در این روشبراساس میزان نوسانات فشار و فشار مطلق در هر سطح مقطع از راکتور انحراف استاندارد فشار محاسبه شده است. در این روش نمیتوان قطر حبابها را به صورت مطلق اندازه گیری نمود ولی این روش معیار مناسبیبرای مقایسه اندازه حبابها در حالات مختلف میباشد. استفاده از توزیع کننده ثانویه باعث ایجاد یکنواختی در سیالیت شده و ضرایب انتقال جرم به طور محسوسی بهبود مییابد