سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدموسی میرابوالحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
دلشاد قادریان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات
مهدی تاجبخش شیشوان – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ارومیه
مهدی قیاسی – دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی اثر تیمار بذر با امواج مایکروویو برخصوصیات جوانه زنی جو زراعی Hordeum vulgar درآزمایشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال ۹۰ انجام شد سطوح مختلف امواج مایکروویو شامل توانهای ۰، ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ w بود این توانها در زمانهای ۲۰ ، ۴۰ و ۶۰s برروی بذور اعمال شدند. آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام شد نتایج آزمایش نشان داد با افزایش توان امواج مایکروویو بطور معنی داری صفات درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذر جو نسبت به شاهد کاهش پیدا م یکند اما این تیمارها برروی سایر صفات مانند طول گیاه چه وزن خشک گیاه چه و نسبت ROOT/SHOOT تاثیر معنی دار نداشت.