سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالقادر عنایتی – سرپرست تحقیقات گندم، گروه صنعتی پژوهشی زر
جلال مومنی – کارشناس علوم و تکنولوژی بذر موسسه ثبت و کنترل و گواهی بذر
حمید نجفی خان به بین – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم علف های هرز دانشگاه تهران
مجتبی سوخته سرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

درجه پیری بذر و اثر تنش های محیطی بر جوانه زنی آن از عوامل مهم کاهش درصد و یکنواختی سبز شدن توده بذر در شرایط مزرعه است. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پیری و تنش خشکی مصنوعی بر جوانه زنی گندم و برخی از ویژگی های گیاهچه آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سطوح پیری ( شاهد و ۶۵ و ۱۳۰ ساعت پیری در رطوبت نسبی ۱۰۰% و دمای ۰/۳±۴۱) ، رقم ( تجن، کویر، داراب ۲ ، آرتا و سرداری) و تنش خشکی مصنوعی با استفاده از PEG 8000 ( شاهد ، ۳- و ۶- بار) بود. نتایج نشان داد که با افزایش پیری و تنش خشکی صفات درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، شاخص بنیه گیاهچه و طول گیاهچه روند کاهشی داشت، در حالی که اثر تنش پیری بیشتر از تنش خشکی مشهود بود. همچنین، متوط زمان جوانه زنی با افزایش تنش خشکی و پیری بیشتر شد که در این صفت نیز پیری تاثیر بیشتری داشت.