سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس پاکدلیان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مصطفی جعفریانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مشهد

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی تاثیر توام شوری نیتروژن بر بنیه بذر سورگوم این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل سه سطح ژنوتیپ های سورگوم ( سپیده و M2 و M5) و پنج سطح شوری ( صفر (شاهد) و ۳- و ۶- و ۹- و ۱۲- میلی مولار نمک سدیک کلراید) و سه سطح نیتروژن (۰-۱۰۰-۲۰۰) کیلوگرم در هکتار ( تغذیه گیاه مادری) در محیط آزمایشگاهی در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد با ۳ تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر سطوح شوری بر صفات سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و نسبت ریشه چه به ساقه چه معنی دار بود (۰٫۰۱≥P). اثر ساده رقم بر صفت نسبت ریشه چه به ساقه چه معنی دار بود. بر همکنش رقم و نیتروژن و سطوح شوری و نیتروژن بر صفات سرعت و درصد جوانه زنی معنی دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار شاهد با ۹۶/۲۲ درصد که با تیمار پتانسیل اسمزی ۳- میلی مولار که از نظر آماری تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند و کمترین میزان درصد جوانه زنی در پتانسیل منفی ۱۲ با ۸۲/۵۲ درصد که نسبت به تیمار شاهد ۱۱/۶ درصد کاهش نشان داد.