سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزیتا بقال زاده کوچه باغی – گروه باغبانی دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی –
رحیم نقشی بندحسنی –

چکیده:

به منظور تعیین اثرتنظیم کننده های رشد CPPU GA3 روی برخی خصوصیات کیفی و کمی انگور سلطانین آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی با سه غلظت CPPU 0و۷/۵و۱۵میل یگرم درلیتر و GA30و۱۵+۲۰و۴۰+۱۵ میلی گرم درلیتر انجام شد تیمارها بصورت محلول پاشی روی میوه های تازه تشکیل شده انجام گردید نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد CPPU GA3 منجر به افزایش جرم واندازه حبه می شود درحالیکه تیمارهای GA3 موجب کاهش درصد موادجامد محلول میوه شدند استفاده ازا ین دو تنظیم کننده رشد تاثیری برPH و درصد اسیدیته کل میوه ها نداشت از این رو تیمارها CPPU درمقایسه با GA3 جهت افزایش کیفیت میوه انگور برای مصارف تازه خوری و فراوری شده مناسب می باشد.