سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یلدالسادات عبدالهی برائی – کارشناس ارشد باغبانی و مدرس دانشگاه پیام نور فهرج
مریم مشکی – کارشناس ارشد باغبانی و مدرس دانشگاه پیام نور ریگان
معصومه سهیلا اتقایی – کارشناس ارشد باغبانی- گرایش گیاهان دارویی
محمدعلی وکیلی شهربابکی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای مضافتی بم این آزمایش در شهرستان بم به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۸ تیمار و ۴ تکرار انجام شد. تیمارها در این آزمایش عبارت بودند از: اسید جیبرلیک در دو غلظت ۲۵ و ۵۰ میلی گرم در لیتر، ۲، ۴- دی در دو غلظت ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر، نفتالین استیک اسید در دو غلظت ۳۰ و ۶۰ میلی گرم در لیتر و مخلوط جیبرلین و نفتالین استیک اسید هرکدام به غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر و شاهد بدون هورمون. نتایج حاکی از این بود که تیمار ترکیب نفتالین استیک اسید + جیبرلیک اسید هر کدام به غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر و به دنبال آن تیمار ۲-۴ دی به غلظت ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بیشترین درصد آب میوه را داشت. نتایج خصوصیات کمی میوه خرما نشاندهنده این بود که از نظر وزن میوه، بیشترین آن به ترتیب مربوط به تیمار میوه با ترکیب نفتالین استیک اسید و جیبرلیک اسید هر کدام به غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر و اسید جیبرلیک ۲۵ میلی گرم در لیتر بود. بالاترین نسبت گوشت به بذر مربوط به میوه های تیمار ترکیب نفتالین استیک اسید و جیبرلیک اسید هر کدام به غلظت ۲۰ میلی گرم در لیتر و کمترین آن مربوط به میوه های شاهد و نفتالین استیک اسید ۳۰ میلی گرم در لیتر بود.