سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده بی بی لیلا علمداری – کارشناس ارشد
عباس صفرنژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
نعیمه شریف مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد تهران.

چکیده:

درخت انجیر با نام علمی Ficus carica از خانواده موراسه و دارای خصوصیات مهم دارویی م ی باشد . کشت درون شیشه ای روشی برای تکثیر سریع گیاهان چوبی می باشد. در این پژوهش کشت بافت انجیر مورد مطالعه قرار گرفت. از جوانه جانبی به عنوان ریز نمونه استفاده گردید. ریز نمونه ها به محیط MS حاوی غلظت های مختلف BA ،TDZ ،IAA ،IBA و BAP منتقل شدند. برای سترون سازی جوانه ها محلول ۰۲ / ۰ درصد کلرور جیوه به مدت ۲ دقیقه، اتانول ۷۰ % به مدت ۲ دقیقه و وایتکس ۳۰ درصد به مدت ۱۵ دقیقه به عنوان بهترین تیمار شناخته شد .کالوس در همه تیمارهای هورمونی تشکیل شد و اختلاف معنی داری بین محیط های مورد استفاده دیده نشد . هم چنین محیط MS حاوی ۴ میلی گرم در لیتر TDZ بیشترین میزان باززایی را نشان داد . شناسایی بهترین محیطکشت و ترکیب هورمونی جهت ریشه زایی در دست بررسی است.