سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید مهدی میری – عضو هیات علمی، دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشجوی سابق کارشناسی باغبانی
کاملیا بهزاد – عضو هیات علمی، دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشجوی سابق کارشناسی باغبانی
اکرم سواری – عضو هیات علمی، دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشجوی سابق کارشناسی باغبانی

چکیده:

لیسیانتوس گیاهی زینتی می باشد که اخیراً بعنوان گل شاخه بریده یا گلدانی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه به دست آوردن هورمون های مناسب جهت کالوس زایی و اندام زایی لیسیانتوس می باشد. کالوس زایی از ریزنمونه های برگی در محیط کشت MS حاوی هورمو نهای NAA ،IAA و D-4،۲ انجام شد و سپس کالو سها به محیط کشت اندا مزایی شامل MS ترکیب هورمونی BA با یا بدون NAA و IAA منتقل شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع و غلظت هورمون بر کالوس زایی و اندام زایی تاثیر معنی داری دارد و بهترین نتیجه به ترتیب با ترکیب هورمونی ۱۰۰ میکرومول NAA و ۰/۱+۵ میلی گرم در لیتر BA + NAA به دست آمد.