سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آزیتا بقال زاده کوچه باغی – دانشگاه تبریز
فریبرز زارع نهندی –

چکیده:

به منظور تعیین اثرتنظیم کننده رشد CPPU روی کیفیت کشمش تهیه شده از انگور سلطانین تاثیر سه غلظت ۱۵ ۷/۵ ،۰(CPUU میلی گرم درلیتر برحجم سطح نسبت طول به قطر و درصد ماده خشک حبه های انگور درآزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار بررسی شد تیمارهادرمرحله میوه بندی قطرحبه ها حدود ۵-۴ میل یمتر بصورت محلول پاشی روی خوشه های مورد نظر تا مرحله آب چکان استفاده شد میوه ها پس ازمرحله رسیدگی کامل برداشت شده و با استفاده از تیمار با محلول قلیایی خشک شدند و درنهایت برای مطالعه به آزمایشگاهی منتقل شدند نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین میزان حجم و سطح حبه درتیمارهای ۱۷/۵و۱۵میلی گرم درلیتر CPPU بدست آمد و اثر ان برنسبت طول به قطرحبه و درصد ماده خشک معنی دار نبود از این رو تیمار CPPU با تولید حبه های درشت و نداشتن تاثیر نامطلوب درمیزان ماده خشک حبه ها بازارپسندی کشمشهای تولید شده ازانگور سلطانین را افزایش میدهد.