سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن شیخی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
مجید جیریایی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، ایران
محمد باباجانی – کارشناس زراعت

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد و تنش خشکی بر خصوصیات زراعی گندم رقم شهریار آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه در کرت های اصلی و ، سه تکرار انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل تنش کم آبی در سه سطح ۵۰ تنظیم کننده های رشد شامل سالیسیلیک اسید و سایکوسل به صورت مصرف و عدم مصرف به عنوان عامل فرعی به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شد. نتایج حاصله نشان داد اعمال تنش خشکی صفات اندازه گیری شده را کاهش داد اما با محلول پاشی سایکوسل و مصرف سالیسیلیک اسید هم در شرایط مطلوب و هم در شرایط تنش کم آبی صفات هزار دانه ، تعداد دانه در خوشه و عملکرد دانه ۱۳ درصد افزایش داد. به طور کلی نتایج / افزایش یافت. مصرف توام سایکوسل و سالیسیلیک اسید، عملکرد دانه را نسبت به شاهد ۵ نشان داد که با آبیاری معادل ۷۵ درصد نیاز آبی گیاه و مصرف توام سایکوسل و سالیسیلیک اسید به عملکرد دانه قابل قبول دست یافت.