سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رامین بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا بی همتا – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
داود حبیبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

تنش اکسیداتیو بوسیله تغییرات وسیع فاکتورهای محیطی شامل تنش فلزات سنگین ازقبیل کادمیم ایجا د می شود بنابراین مکانیسمهای مقاومت آنتی اکسیدانتی ممکن است یک استراتژی برای افزایش تحمل به فلزات فراهم کند و پروسه های پاسخ های آنتی اکسیدانتی به تنش فلزات باید به روشنی فهمیده شود و نیز شناخت ژنوتیپ های متحمل به تنش عناصر سنگین امری ضروری می باشد به منظور بررسی اثرتنش کادمیم برمیزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج انجام گرفت دراین آزمایش ۶ژنوتیپ لوبیا درشرایط گلخانه ای درخاک حاوی کلرید کادمیوم دارای غلظت های صفرشاهد و۴۵mg/kgو۹۰mg/kg رشد کردند نتایج حاصل ازتجزیه واریانس نشان داد که تاثیر تنش کادمیم برصفات فوق درژنوتیپ های مختلف معنی دار است بطوریکه اثرتیمار با کادمیوم میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ۱۴۶/۲% کاتالاز ۹۶/۲% و گلوتاتیون پراکسیداز۹۲درصد دربالاترین سطح سمیت کادمیوم افزایش معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند که این موارد می توانند آثاری از سازوکارهای مقاومت گیاهان دربرابر تنش کادمیم باشد.