سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اصغر میرمحمدلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ
احمد جعفری – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

فرایند ترکیب تنش و جریان سیال درشکستگی ها موضوع مهمیدرفضاهای عمیق مثل دفن زباله های اتمی انرژی زمین گرمایی و مخازن نفت می باشد کاربرد ای موضوع بستگی به علمنفوذپذیری شکستگی های توده سنگ و تغییرات آن درمحل توزیع تنش و رفتارهیدرومکانیکی شکستگی ها دارد الگوی جریان سیال درشکستگی ها با درنظر گرفتن تنش ها و جابجایی های برشی بطور کامل درک نشده است دلی لاصلی آن مشکلات اندازه گیری مقادیر زبری و دهانه شکستگی درحین انجام جابجایی های برشی است پدیده مهم دربرش افزایش همگنی درتوزیع دهانه و اثر آن درجریان سیال است دراین مقاله مدلسازی جریان سیال و انتقال ذرات درشستگی های توده سنگ با درنظرگرفتن اثرتنش قائم و برشی و جابجایی برشی با استفاده از روشهای عددی مورد بررسی قرارگرفته است. درمدلسازی انتقال ذرات از روش ردیابی ذرات استفاده شده است ذرت بدون جرم فرض می شوند و تزریق ذرات درمرز ورودی متناسب با المانهایی کهدردهانه تعریف شده می باشد.