سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کتایون کوچکی پستکی – دانشجویان مهندسی آب دانشگاه گیلان
سارا ظفرمند – دانشجویان مهندسی آب دانشگاه گیلان
محمدرضا خالدیان – هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه گیلان
مجتبی رضایی – هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشوررشت

چکیده:

آبیاری غرقابی دائم با راندمان آبیاری بسیار پایین باعث مصرف بیش از نیاز واقعی آب شده است. مطالعات انجام شده طی سالهای اخیر نشان داد یکی از راههای غلبه بر این مشکل روش آبیاری تناوبی است. اما علاوه بر خشکی و کمبود آب٬ شوری خاک و آب و کاهش عملکرد ناشی از آن مناطق زیادی از اراضی زراعی بخصوص در استان های شمالی و مناطق همجوار با دریا را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مشکل در سالهای کم باران و خشک به دلیل تغییر کیفیت آب تشدید شده و باعث بروز مشکلات جدی تری می گردد. به منظور بررسی تاثیر توامان تنش خشکی و شوری این آزمایش به صورت کشت گلدانی گیاه برنج رقم محلی هاشمی زیر شلتر و آزمایش فاکتوریل ۵×۵ بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی به اجراء در ‌آمد. تیمارها شامل پنج سطح شوری آب آبیاری و همچنین پنج سطح تنش آبی می باشند. در این آزمایش تاثیر شوری و خشکی بر نفوذ پذیری خاک مورد بررسی قرار گرفت.