سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدهفاطمه رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سراله گالشی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علو
همت اله پیردشتی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.دانشکده علوم زرا
ابراهیم زینلی – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. دانشکده علو

چکیده:

به منظور بررسی اثر طول مدتهای مختلف تنش غرقابی ( ۰، ۳و۶و۹ روز) در دو مرحله رشدی ساقه رفتن وگلدهی بر روند رشد ریشه و اندام هوایی در کلزا (رقم هایولا ۴۰۱ ) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۹۰ -۸۹ در دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، به صورت گلدانی اجراشد. نتایج حاصل از بررسی روند رشد حجم ریشه، مادهی خشک ریشه، سطح برگ و مادهی خشک برگ در دو مرحله رشدی ساقه رفتن و گلدهی در طول مدتهای مختلف غرقابی کاهش نشان داده بود. مرحلهی رشدی گلدهی حساسیت بیشتری نسبت به مرحله ساقه رفتن در مورد صفت اندازهگیری شده نشان داد. همچنین بین طول مدت – های اعمال تنش غرقابی و مرحلهی رشدی نیز اختلاف معنیداری مشاهده شد. به نحوی که مرحله ی گلدهی و ۹ روز غرقابی بیشترین اثر کاهشی بر روی مادهی خشک ریشه، سطح برگ و مادهی خشک برگ نسبت به شاهد نشان داد. که این کاهش در مادهی خشک ریشه۱۲/۳۳ درصد، سطح برگ۱۹/۰۶ درصد و ماده ی خشک برگ ۱۶/۰۸ درصد نسیت به شاهد بود.