سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا رستگار – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی
محمد صدقی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق ادبیل
احمد جوادی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان و لزوم توجه به کشت دانه های روغنی و شناسایی ارقام مقاوم به خشکی و شوری در کنجد، آزمایشی در سال ۱۳۸۸ بر روی دو ژنوتیپ کنجد (داراب ۱ ویلووایت) در ۷ سطح پتانسیل آب مختلف ( ۰/۵- و ۱- و ۱/۵- و ۲- و ۲/۵- و ۳- و ۳/۵-) توسط NaCl (جهت اعمال تنش شوری) و PEG6000 (جهت اعمال تنش خشکی) انجام شد. این ازمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در ۴ تکرار بود. صفات مورد بررسی در این آزمایش درصد جوانه زنی، وزن خشک ساقه چه ، وزن خشک ریشه چه و نسبت ساقه چه به ریشه چه بودند. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود که تاثیر تنش خشکی بر روی درصد جوانه زنی، نسبت ساقه چه به ریشه چه (در سطح احتمال ۰/۰۱) و وزن خشک ریشه چه (سطح احتمال ۵ درصد) معنی دار بود، ولی بر روی وزن خشک ساقه چه تاثیر معنی داری نداشت. تاثیر تنش شوری نیز بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. اثر متقابل در هیچکدام از صفات مورد بررسی معنی دار نشد.