سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول قادرنژادآذر – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ارومیه
محمدرضا زردشتی – استادیار گروه زراعت و اصلاحنباتات،دانشکدهکشاورزی،دانشگاه ارومیه
علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاحنباتات،دانشکدهکشاورزی،دانشگاه ارومیه
اسماعیل نبی زاده – استادیار گروه زراعت و اصلاحنباتات،دانشکدهکشاورزی،دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

آفتابگردان یکی از محصولات مهم در رفع نیاز کشور به روغن نباتی است و با توجه به اینکه شوری یکی از مهمترین تنش های اسمزی است که باعث کاهش شدید محصول می شود، لذا به منظور ارزیابی تاثیر تنش شوری خاکهای طبیعی روی رشد رویشی و برخی صفات مورفولوژیکی ارقام آفتابگردان، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۲ تیمار، خاک شور طبیعی در ۵ سطح (با Ec های شاهد ۰/۵ ، ۲ ، ۴ و ۶و ۸ دسی زیمنس بر متر) و ۴ رقم (زاریا، آرماویرسکی، مستر و رکورد) در ۵ تکرار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح مختلف شوری خاک طبیعی و ارقام روی صفات مورد بررسی و نیز اثرات متقابل روی بیوماس و وزن خشک برگ تفاوت بسیار معنی داری نشان داد. اثرات متقابل برای صفاتی که این اثر معنی دار شده است بیانگر این نکته است که در تنش شوری خاکهای طبیعی، ارقام روند تغییرات یکسانی را از نظر این صفات نداشته اند. در این بررسی با افزایش سطوح شوری خاکهای طبیعی، همه صفات در تمام ارقام، کاهش محسوسی نشان دادند. با توجه به مقایسه میانگین ها رقم آرماویرسکی و رقم مستر بترتیب مقاومترین و حساس ترین ارقام بودند. بنابراین، رقم آرماویرسکی برای کشت در منطقه مهاباد و حومه جهت حصول تولید بیشتر توصیه می گردد