سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی گرانپایه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
کامبیز عزیزپور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
لمیا وجودی – استادیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
رعنا ولیزاده کامران – مربی گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده:

شوری خاک از مشکلات اساسی مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد. تنش های محیطی همواره محدود کننده رشد و عملکرد گیاه می باشند. که به مرور زمان موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی می شوند. گیاه شاهی به عنوان سبزی برگی و دارویی همواره مورد توجه تولید کنندگان درمناطق مختلف ایران ازجمله نواحی شمال غرب کشور می باشدولی با توجه به افزایش تدریجی شوری آب و خاک در منطقه آذربایجان کشت آن همواره بامشکلات عدیده ای همراه بوده است.لذا به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بربرخی شاخص های فیزیولوژیکی شاهی، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل غلظت های صفر،۱۵۰،۱۰۰،۵۰ و ۲۰۰ میلی مول نمک کلرید سدیم درسه تکرار به منظور حصول به آستانه تحمل این گیاه به شوری انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش شوری، نسبت پتاسیم به سدیمف میزان کلروفیل a و مقدار کلروفیلb کاهش و میزان پرولین، قندهای محلول و کارتنوئیدها افزایش یافت. تنش شوری تاثیر معنی داری بر Rwc نسبت کلروفیل a به b و کلروفیل a+b نداشت.