سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

زینب حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشکده کشاورزی ولیعصر(عج) رفسنجا
حمید رضا کریمی – اساتید گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ولیعصر(عج) رفستجان
سید حسین میردهقان – اساتید گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ولیعصر(عج) رفستجان
حسین دشتی – استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی ولیعصر(عج) رفسنجان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تنش شوری بر برخی از پارامترهای اکوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انار، یک آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح شوری ۰ و ۳۰ و ۶۰ میلی مولار کلریدکلسیم و کلرید سدیم با نسبت ۱ به ۱ بر روی دو رقم انار شیشه گپ و رباب به اجرا در آمد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، شاخص کلروفیل کاهش پیدا می کند . اگرچه بین سطوح ۳۰ و ۶۰ میلی مولار تفاوت معنی داری مشاهده نشد. میزان پرولین و فنل برگ با افزایش شوری، افزایش یافتند بطوریکه بیشترین میزان آن ها در سطح ۶۰ میلی مولار مشاهده شد. بر اساس پارامترهای اندازه گیری شده، انار می تواند تا سطح ۳۰ میلی مولار شوری را تحمل کند.