سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا داداشی – استادیار اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مرتضی عسکر – فرهیخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

تنش شوری در بسیاری از نقاط جهان خطری جدی برای رشد گیاهان و تولید محصولات زراعی به شمار می رود استفادها ز تنوع ارقام برای گزینش صفات مطلوب در شرایط تنش یکی از راه های مقابله با این مشکل است این ازمایش به منظور شناسایی شاخصهای گزینشی درگیاه جو بدون پوشینه تحت شرایط تنش شوری انجام شد آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار در دو محیط نرمال و شور انجا م شد در طول فصل رشد و نیز بعد از برداشت صفات عملکرد دانه ارتفاع بوته طول سنبله ، تعداد سنبله در متر مربع عملکرد بیولوژیک، تعداد پنجه بارور، تعداد پنجه کل د رگیاه ، تعداد دانه در سنبله تعداد سنبلچه در سنبله ، سطح برگ پرچم، نسبت سدیم به پتاسیم ، محتوی آب نسبی برگ ضریب پایداری غشا وزن هزار دانه و شاخص برداشت با اندازه گیری ۱۰ نمونه تصادفی از هر کرت یاد داشت شدند. دراین آزمایش ۱۰ ژنوتیپ جو بدون پوشینه که همگی از ارقام و لاینهای پیشرفته بودند مورد بررسی قرارگرفتند.