سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید علی طباطبائی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
سید محسن نقیب القر – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

ه منظور بررسی تأثیر تنش شوری بر خصوصیات کمی و کیفی تری ی تکاله این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ سطح شوری ( ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر) و ۵ تکرار به صورت آزمایشگاهی و گلخانه ای در محیط رشد کنترل شده اجرا گردید . صفت های اندازه گیری شده شامل طول ریشه چه، طول ساقه چه، میزان پرولین ، میزان قند ، تعداد کل خوشه در گلدان، عملکرد بیولوژیکی، تعداد برگ و وزن خوشه بود. نتایج آزمایش نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ درصد بین تیمار های شوری برای شاخص های تعداد برگ،طول ساقه چه، وزن ساقه چه، طول ریشه چه، وزن خوشه، و میزان پرولین وجود داشت. بالاترین تعداد برگ در شوری ۵ دس یزیمنس بر متر با تعداد ۵/۸ برگ و کمترین در شوری ۲۰ دس یزیمنس بر متر با شوری ۳/۵ مشاهده گردید. بیشترین وزن خوشه نیز در شوری ۵ با ۱۱/۲ گرم و کمترین وزن خوشه در شوری ۲۰ با ۵/۶ گرم بدست آمد .. بیشترین تعداد کل خوشه در شوری ۱۰ دسی زیمنس بر متر با ۲۳/۲ خوشه شمارش گردید که با شوری ۵ دسی زیمنس بر متر اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک نیز به ترتیب در شوری ۵ و ۲۰ دسی زیمنس بر متر و به میزان ۲۰۱/۶ و ۱۴۷/۸ گرم بدست آمد. و بالاخره هیچ اختلاف معنی داری بین میزان قند مشاهده نگردید.