سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لیلا حسن پور – کارشناسی ارشد اکولوژی تاکسونومی دانشگاه ارومیه

چکیده:

سیلابی یک متغیر محیطی مشترک با شوری است که اندامهای زیرآبی فقدان اکسیژن را تحمل می کنند د رنتیجه کمبود انرژی م یتواند فرایندهای انتقال یون ضروری برای تحمل شوری را میانجی گری کند تحمل غرقابی خاک در هالوفیتها مانند گلیکوفیتها اغلب با تولید ریشه های نابجایی که دارای آرانشیم است و درنتیجه تولید اکسیژن داخلی همراه می شود در برخی از گونه ها ریشه های سطحی در لایه های افقی و هوازی خاک برای زنده ماندن در خاکهایی که مکررا سیل زده می شوند به وجود می آیند اگرچه تحمل فقدان اکسیژن در هالوفیتها کمتر شناخته شده است گونه های هالوفیت که در زیرلایه های غرقابی زندگی میکنند می توانند علیرغم هیپوکسی یا آنوکسی محیط غلظتهای یونی اندام هوایی شان را تنظیم کنند.