سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حاجی بابائی – کارشناس ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا
فرهاد عزیزی – عضو هئیت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
کاوه زرگری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش رطوبتی بر ویژگیهای فیزیولوژیک برگ و عملکرد علوفه تر چند هیبرید جدید ذرت، آزمایشی بصورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید (بترتیب آبیاری پس از ۷۰ و ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و فاکتور فرعی نیز شامل ۱۴ هیبرید ذرت بود . در این آزمایش عملکرد علوفه تر در هکتار، کلروفیل برگ بلال، کلروفیل برگ تاسل، کلروفیل کل ، پیچیدگی برگ، پیری برگ و تعداد برگ اندازه گیری و محاسبه شد . نتایج نشان داد که تفاوت هیبریدها از نظر کلروفیل برگ بلال و کلروفیل برگ تاسل در سطح احتمال ۵% و از نظر کلرو ی فل کل و تعداد برگ در سطح احتمال ۱% معنی دار بودند. ولی اثر متقابل هیبرید و رژیم های آبیاری برای هیچ یک از صفات معنیدار نبودند که بیانگر واکنش مشابه هیبریدهای مورد مطالعه نسبت به شرایط رژیم های آبیاری اعمال شده میباشد. همچنین کلیه صفات مورد بررسی بجز تعداد برگ به تنش رطوبتی واکنش نشان داده و اختلاف آنها در سطح احتمال ۱% معنیدار شد. افزایش دور آبیاری از تیمار آبیاری نرمال به تنش رطوبتی شدید باعث کاهش عملکرد علوفه تر به میزان %۲۷ درصد شد.