سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی
شکوفه انتشاری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوراصفهان
سیدماشاالله حسینی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی اقلید

چکیده:

مطالعه تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی درشرایط تنش خشکی و مصرف عناصر پتاسیم و روی میتواند به شناسایی فاکتورهای موثر ونقش عناصر پتاسیم وروی درتحمل گیاهان به تنش خشکی کمک کند به منظور برری این عوامل دریک ازمایش مزرعه ای اثرتنش خشکی و مقادیر مختلف سولفات پتاسیم و سولفات روی بربرخی شاخص های تحمل به خشکی ازجمله محتوای کلروفیل پرولین پروتئین و قندهای احیا کننده دربرگ ذرت مورد بررسی قرارگرفت این ازمایش درشهرستان بوانات درسال ۸۹ به صورت کرتهای دوبار خرده شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در۳تکرار انجام شد کرتهای اصلی مربوط به تنش خشکی شاهد و تنش درمرحله رویشی و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ۰و۱۵۰و۳۰۰ کیلوگرم درهکتار و سطوح مختلف سولفات روی ۰و۱۵۰و۳۰کیلوگرم درهکتار بود نتایج آزمایش نشان دهنده افزایش معنی دار غلظت کلروفیل پروتئین و افزایش در غلظت پرولین دربرگ گیاه و همچنین کاهش معنی دار درغلظت های قندهای احیا کننده دربرگ گیاه درشرایط تنش خشکی است.