سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا صنایعی – دانشجویان کارشناسی ارشددانشگاه محقق اردبیلی
علی عبادی – اعضا هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی عقیقی شاهوردی کندی –
فریده عباسی شاهمرسی –

چکیده:

شوری و خشکی یکی از مهمترین عوامل بازدارنده رشد و نمو در کشاروزی است لذا به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش شوری و خشکی در گیاه یونجه آزمایشی بصورت کاملا تصادفی در ۳ تکرار درآزمایشگاه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد تیمار شوری در ۶ سطح ۰ ، ۲۰ و ۴۰ و ۶۰ و ۸۰ و ۱۰۰ میلی مولار و تیمار خشکی در چهار سطح ۰ ، ۰/۵ و ۱ و ۱/۵ مگاپاسکال بود و برای اعمال تیمارهای شوریاز کلرید سدیم و برای ایجاد خشکی از مانیتول استفاده شد. نتایج جدول تجزیه واریانس نشان داد که کلرید سدیم اثرات معنی دار برروی صفات درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه طول ساقه چه و طول گیاه چه داشته است و همچنین تیمار خشکی ناشی از مانیتول نیز اثرات معنی داری برروی صفات درصد و سرعت جوانه زنی طول ریشهچه و ساقه چه و گیاه چه داشته است