سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کبری عطایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمید صادقی – استادیار دانشگاه آزاد جهرم
بهنام بهروزنام – استادیار دانشگاه جهرم

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و سالیسیلیک اسید برمحتوای پرولین و عملکرد روغن درگیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) درسال ۱۳۸۹ درشهرستان داراب آزمایشی بصورت کرتهای خرده شده درقالب بلوکهای کامل تصادفی با ۴تکرار اجرا گردید تیمارهایمورد بررسی شامل سطوح مخلتف سالیسیلیک اسید بهترتیب با صفر۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰میل یگرم دریلتر سالیسیلیک اسید و دورآبیاری هرروز آبیاری شاهد ۲روزیکبار ۳روزیکبار ۴روزیکبار و ۵روزیکبار آبیاری بودند نتایج نشان داد که اثردورآبایری برمحتوای پرولین و عملکرد روغن درصد روغن و وزن هزاردانه درسطح ۱درصد معنی دار است مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان پرولین به اندازه ۱/۵۹ گرم و درصد روغن به میزان ۲۰/۲ گرم به ترتیب با غلظت های ۳۰۰و۴۰۰ میل یگرم درلیتر سالیسیلیک اسید و استفاده از دورآبیاری ۵روزیکبارآبیاری بدست می آید نتایج این آزمایش نشان داد که تنش خشکی و کاربرد ۴۰۰ میلیگرم درلیتر سالیسیلیک اسید درصد روغن درگیاه دارویی همیشه بهار را افزایش داده اما عملکرد روغن درچنین شرایط یکاهش یافت