سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
نورعلی ساجدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید نوری – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور تاثیر تنش خشکی و سالیسیلیک اسید برعملکرد و اجزا عملکرد گندم آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۸۸ در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحداراک اجرا شد این آزمایش بصورت آزمایش اسپلیت پلات در قالب بلوک کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد هر کرت آزمایشی شامل چهار خط کاشت به طول ۶ متر در نظرگرفته شد تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری در سه سطحی آبیاری کامل شاید قطع آبیایر در مرحله شیری و قطع آبیاری در مرحله خمیری سالیسیلیک اسید درچهار سطح شاهد مصرف سالیسیلیک اسید بصورت بذرمال مصرف سالیسیلیک اسید بصورت محلول پاش و مصرف سالیسیلیک اسید بصورت بذرمال ومحلول پاشی برروی رقم گندم شهریار انجام شد. نتایج نشان داد که اثر سطوح آبیاری برصفاتی مانند محتوای نسبی آب برگ معنی دار بود.