سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمید صادقی – بخش باغبانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
عبدالرسول ذاکرین – بخش باغبانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
محمد امامی – بخش زراعت- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

چکیده:

بادرشبی( Dracocephalum moldavica) از جمله گیاهان دارویی متعلق به خانواده نعناعیان می باشد که در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی، غذایی و عطر سازی کاربردهای فراوانی دارد. به منظور بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول و دماهای مختلف بر مولفه های جوانه زنی در گیاه بادرشبی، آزمایشی بر پایه فاکتوریل در۷- ، – قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور و ۴ تکرار صورت گرفت. فاکتور اول شامل پنج سطح خشکی (صفر، ۵۱ بار) حاصل از پلی اتیلن گلیکول که پتانسیل صفر بار به عنوان شاهد در نظر گرفته شد، فاکتور دوم شامل – ۱-۰ و ۵ ،۲۵ و ۳۰ درجه سانتی گراد) بود. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که سطوح مختلف خشکی و دما بر ، سه سطح دما ( ۲۰درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه تاثیر معنی داری دارد اثر متقابل خشکی و دما نیز درمورد صفات قوق الذکر معنی دار شد. به طور کل نتایج این تحقیق نشان داد با کاهش پتانسیل آب کاهش شاخصه های جوانه زنی اتفاق افتاد. همچنین در گیاه بادرشبی در مرحله جوانه زنی، همه فاکتورهای اندازه گیری شده به جزوزن تر و خشک گیاهچه می توانند معیار خوبی برای ارزیابی مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی باشند و دمای ۲۵درجه بهترین دمای جوانه زنی این گیاه می باشد همچنین این گیاه سطح تنش تا ۵- بار را در مرحله جوانه زنی به خوبی تحمل می کند.