سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود اکبری نودهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

گیاه سویا دارای مراحل رشد رویشی، گلدهی و مرحله پر شدن دانه میباشد، که هر یک از مراحل نسبت به کم آبی حساسیت متفاوتی دارند هدف اصلی این تحقیق، تعیین حساسترین مرحله رشد سویا به تنش خشکی و محاسبه ضریب واکنش عملکرد در مراحل کمبود آب و راندمان مصرف آب میباشد. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و ۷ تیمار آبی بر روی سویا رقم جیکی بهصورت کشت بهاره انجام پذیرفت. تیمارهای کم آبیاری در مراحل مختلف رشد شاملTR0 آبیاری در تمام مراحل رشد(شاهدTR1 آبیاری با تنش رطوبتی در مرحله رشد رویشی،TR2 آبیاری با تنش رطوبتی در مرحله رشد گلدهی،TR3 آبیاری با تنش رطوبتی در مرحله پرشدن دانهTR4 آبیاری با تنش رطوبتی در مرحله رشد رویشی و گلدهیTR5 آبیاری با تنش رطوبتی در مرحله رشد رویشی و پر شدن دانه TR6 آبیاری با تنش رطوبتی در مرحله رشد گلدهی و پر شدن دانه بودهاند. نتایج نشان داد که مرحله گلدهی حساسترین مرحله رشد سویا در استان مازندران میباشد. در تیمار TR1 با کاهش ۲۸ درصدی آب مصرفی تنها حدود ۴ درصد کاهش عملکرد مشاهده گردید. بیشترین راندمان مصرف آب نیز مربوط به تیمارTR1 بوده است.