سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا سیار – دانشگاه آزاد اسلامی
محمدباقر خورشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی
بهمن پاسبان اسلام – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
مریم برقی – دانشگاه پیام نورعجب شیر

چکیده:

خشکی به عنوان مهم ترین عامل محدود کننده غیر زنده رشد، اثر نامطلوبی بر رشد و تولید گیاهان زراعی می گذارد . درتولید محصول پیاز، مدیریت صحیح آب و تغذیه تأثیر بارزی روی مراحل رشد آن دارد که این تأثیرات به طور مستقیم وغیرمستقیم روی انبارداری پیاز نقش دارد. این تحقیق در روستای شیشوان از توابع شهرستان عجبشیر با شش توده بومی ۱ شیشوان ۲ نانساء ۳ دانالو ۴ پسیان ۵ قبادلو ۶ نبرین در سال ۱۳۸۸ انجام گردید. آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجراء گردید. برای تجزیه واریانس از نرم افزارsas استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده رقم شیشوان بهترین کیفیت انبارداری را نشان داد