سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

عارف سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
احمدرضا گلپرور – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
فرشاد قوشچی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا
غلامحسین شیراسماعیلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

این تحقیق به منظور شناخت الگوی مناسب آبیاری و تعیین ارقام مناسب جهت کشت در منطقه اصفهان، در مزرعه آموزشی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در شمال شرق اصفهان اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از دور آبیاری در سه سطح شامل آبیاری پس از ۵۰ ، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک کلاس A به عنوان فاکتور اصلی و ارقام کلزا در چهار سطح شامل: زرفام، الایت، اس.ال.ام. و اوکاپی به عنوان فاکتور فرعی. مقایسه میانگین صفات مورد بررسی حاکی از افزایش محتوای کلروفیل برگ ها در اثر تنش ملایم خشکی و وجود تنوع ژنتیکی از این نظر بود. تجزیه واریانس پارامترهای رشد نیز حاکی از تفاوت معن یدار شاخ صهای RWC و WSD و تفاوت غیر معنی دار شاخص های موجودی آب هر واحد سطح برگ ( LWCA ) و سطح ویژه برگی ( SLA ) بین ارقام مورد بررسی بود. نتایج آزمایش نشان داد رقم الایت بیش ترین تحمل به تنش خشکی را در بین ارقام مورد بررسی داشته است.