سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی حجری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،
احمدرضا گلپرور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
بهرام مجدنصیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
امیرحسین نیرین جزی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان،

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزا عملکرد ۴ رقم جدید آفتابگردان آزمایشی در تابستان ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان واقع در روستای کبوتر آباد به صورت طرح کرتهای یکبار خردشده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید. سطوح تنش به عنوان عامل اصلی در ۴ سطح شامل آبیاری بر اساس ۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تیمار شاهد)، آبیاری بر اساس ۱۵۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر (تنش ملایم)، آبیاری بر اساس ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر (تنش شدید) و آبیاری بر اساس ۲۲۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر (تنش بسیار شدید) و رقم هم به عنوان عامل فرعی در ۴ سطح شامل ارقام S1 ، Arm.Mok18-85 ،Kc20/83 Es Re-85-Es به همراه رقم Master انتخاب شدند. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که بالاترین عملکرد متعلق به رقم آرماویرسکی در تیمار شاهد بود که مقدار آن ۳۸۶۵ کیلوگرم در هکتار به دست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل تیمارها در ارتباط با قطر طبق نیز نشان داد که رقم آرماویرسکی در تیمار شاهد بالاترین قطر طبق را به میزان ۱۹ / ۱۷ سانتیمتر به خود اختصاص داد. مقایسه میانگین نتایج در ارتباط با شاخص برداشت نیز نشان داد که تنش خشکی باعث کاهش شاخص برداشت تا ۲۵ % گردید. مقایسه میانگین تعداد دانه در طبق نیز نشان داد که حد اکثر تعداد دانه در طبق برای رقم آرماویرسکی به ثبت رسید. نتیجه کلی این تحقیق نشان داد که کشت رقم آرماویرسکی با فاصله آبیاری ۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر برای منطقه مورد آزمایش بسیار مناسب است.