سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آزاده مختاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد بیرجند
رضا برادران – استادیار دانشکده کشاوری دانشگاه آزاد بیرجند

چکیده:

یکی از عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی خصوصا در مناطق خشک و نیمه خشک کمبود آب است که به عنوان مهمترین عامل محدود کننده غیر زنده اثر نامطلوبی بر رشد و تولید گیاهان زراعی می گذارد . بطوریکه یکی از مهمترین مشکلات کشاورزی تنش خشکی می باشد . با توجه به اهمیت موضوع و به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر گیاه دارویی مرزهsatureja hortensis آزمایشی در بهار سال ۱۳۸۹ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در شهرستان بردسکن اجرا شد . تیمارها شامل T1 بدونتنش ( آبیاری معمول منطقه هر ۵ روزT2آبیاری در هر ۷ روز T3آبیاری هر ۹ روز ) بود . در این آزمایش ارتفاع بوته ، وزن تر گیاه ، وزن خشک گیاه ، تعداد شاخه های فرعی و کارایی مصرف آب در زمان گل دهی مورد بررسی قرار گرفت . مشاهدات حاصل نشان داد که تنش خشکی تاثیر معنی داری بر صفات فوق داشت ومقایسات میانگین صفات ارتفاع بوته ، وزن تر گیاه ، وزن خشک گیاه و تعداد شاخه های فرعی بیانگر کاهش آنها در مقایسه با تیمار شاهد بود به طوری که بیشترین آنها مربوط به تیمار T1 کمترین میانگین صفات مربوط به تیمارT3با مدار آبیاری ۹ روز مشاهده شد. همچنین حداکثر میزانRWC مربوط به تیمار شاهد بدون تنش بود .