سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طیبه جعفریان – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی اکبر مقصودی مود – دانشیار زراعت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر تنش آب بر برخی شاخص های مورفولوژیکی و ارتباط آنها با مقاومت به خشکی و ارقام مختلف گندم آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار روی ۲۰ رقم گندم شامل طوس ، اترک ، الوند ، گاسپاره ، اکسلیبه ، قدس ، ۱۷-mv ، کرج ۳ ، کرج ۲ ، بزوستایا ، مرودشت ، هامون ، آذر ۲ ، بهار ، داراب ۲ ، اکبری ، روشن ، رسول ، دز ، تجن انجام شد. اعمال تنش خشکی د رمرحله سه برگی صورت گرفت و تا پایان دوره رشد گیاه ادامه داشت . نمونه گیری د رمرحله گرده افشانی از برگ پرچم انجام و سطح برگ LA ، شاخص لوله ای شدن برگ LAR ، سطح ویژه برگ SLA اندازه گیری شدند. نتایج نشان اد که تنش خشکی اثر معنی داری بر ظطح ویژه برگ SLA و شاخص لوله ای شدن LAR نداشت اما در سطح برگ LA اثر معنی دار مشاهده شد.