سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره انصار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی برادران فیروزآبادی – اعضای هیئتعملی گروه زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود
مائده کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی
بهنام کامکار – عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

آب مهمترین جز برای کلیه فرایندهای فیزیولوژیکی گیاه است و بخش اعظم بیوماس گیاه را تشکیل میدهد چنانچه میزان تعرق گیاه بیش از میزان جذب آب باشد گیاه وارد مراحل کم آبی می شود که به آن تنش خشکی می گویند این تنش بر جنبه های فیزیولوژیک ومورفولوژیک گیاه تاثیر منفی می گذارد و د رنهایت منجر به کاهش عملکرد می شود کنجد یکی از گیاهان زراعی تابستانه است که فصل زراعی آن اغلب با کمبود آب مواجه می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تنش کم آبی برخصوصیات مورفولوژیک و عملکرد دو رقم بومی کنجد استان گلستان ناز تک شاخه و ناز چند شاخه می باشد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه علو مکشاورزی و منابع طبیعی گرگان در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ۳ تکرار اجرا شد.